Rad svih rukovodećih tijela u Sindikatu je isključivo volonterski.
Članarina koja je zakonski obavezna, a koju plaćamo svi, isljučivo će se trošiti na zaštitu prava svojh članova.

Na osnovu člana 12. Zakona o uruženjima i fondacijama ( Sl.novine F BiH br. 45/02) Osnivačka skupština Sindikata doktora medicine i stomatologije Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj 07.11.2016. godine u Sarajevu, donosi

O D L U K U O OSNIVANJU
(OSNIVAČKI AKT)

I
OSNIVAČI:
Doktori medicne i stomatologije Kantona Sarajevo na Osnivačkoj skupštini održanoj 07.11.2016. godine osnivaju udruženje.

II

Naziv udruženja: Sindikat doktora medicine i stomatologije Kantona Sarajevo.

Skraćeni naziv: SDMiSKS

Sjedište udruženja: JUDZKS Vrazova 11 Sarajevo

Cijeli dokument: ODLUKA O OSNIVANJU

SINDIKAT DOKTORA MEDICINE I STOMATOLOGIJE KANTONA SARAJEVO

Na osnovu člana 36 Statuta Sindikata doktora medicine i stomatologije Kantona Sarajevo Skupština Sindikata doktora medicine i stomatologije Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj 07.11.2016. godine donosi

O D L U K U

o usvajanju Statuta Sindikata doktora medicine i stomatologije Kantona Sarajevo

I

Usvaja se Statut Sindikata doktora medicine i stomatologije Kantona Sarajevo

II

Odluka stupa na snagu danom donošenja

Cijeli dokument: ODLUKA O USVAJANJU STATUTA

SINDIKAT DOKTORA MEDICINE I STOMATOLOGIJE KANTONA SARAJEVO

Na osnovu člana 36. Sindikata doktora medicine i stomatologije Kantona Sarajevo, Skupština Sindikata doktora medicine i stomatologije Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj 07.11.2016. godine donosi

 O D L U K U

o izboru predsjednika i zamjenika predsjednika Sindikata doktora medicine i stomatologije Kantona Sarajevo

I

Za predsjednika Sindikata doktora medicine i stomatologije Kantona Sarajevo imenuje se Izet Hočko

II

Za zamjenika predsjednika Sindikata doktora medicine i stomatologije Kantona Sarajevo imenuje se Hasan Tanović.

III

Mandat imenovanih u stavu I i II je 4 godine, počev od 07.11.2016. godine, sa mogućnošću ponovnog reizbora.

Cijeli dokument: ODLUKA O IZBORU PREDSJEDNIKA I ZAMJENIKA PREDSJEDNIKA

 Osnivačka Skupština Sindikata doktora medicine i stomatologije Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj 07.11.2016. godine u Sarajevu, donosi

 O D L U K U

 O pristupanju Sindikata doktora medicine i stomatologije Savezu strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije F BiH

 I

 Sindikat doktora medicine i stomatologije Kantona Sarajevo pristupa Savezu strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije.

 II

 Odluka stupa na snagu danom donošenja

Cijeli dokument: ODLUKA O PRISTUPANJU SAVEZU

SINDIKAT DOKTORA MEDICINE I STOMATOLOGIJE KANTONA SARAJEVO

SDMISKS

Predsjednik Prim.Dr Izet Hočko

Zamjenik Dr Hasan Tanović

Predsjednik Skupštine Dr Amir Čehajić

ČLANOVI UO

 1. Prim.dr Izet Hočko,predsjednik
 2. Dr Hasan Tanović ,zamjenik
 3. Dr Edina Hadžić
 4. Dr Aleksandra Đuran
 5. Dr Nermin Mahmutović
 6. Dr Behka Durak
 7. Dr Jadranka Ferenc
 8. Dr Admir Muratagić
 9. Dr Zdravko Margeta
 10. Dr Amela Lačević
 11. Dr Emira Tanović – Mikulec
Cijeli dokument: UPRAVNA TIJELA KANTONALNOG SINDIKATA

P O S L O V N I K

o radu Glavnog odbora Podružnica SDMiSKS

I   OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Ovim Poslovnikom utvrđuje se način rada Glavnog odbora  Sindikata doktora medicine i stomatologije KS (u daljem tekstu SDMISKS), a naročito pripremanje i sazivanje sjednica, vođenje sjednica, tok rada na sjednici, odlaganje, prekid i zaključivanje sjednice, sastavljanje zapisnika o radu na sjednici, prava i dužnosti članova i drugih radnika u vezi sa radom na sjednici, te rad eventualnih pomoćnih organa Glavnog odbora podružnica SDMiSKS.

Član2.

Ako neko pitanje rada Glavnog odbora nije utvrđeno ovim Poslovnikom uredit će se zaključkom Skupštine SDMISKS.

Član 3.

Sjednice Glavnog odbora sazivaju se jednom mjesečno, najmanje šest puta godišnje, a po potrebi i više puta u jednom mjesecu.

Cijeli dokument: UPRAVNA TIJELA KANTONALNOG SINDIKATA

Sindikat doktora medicine i stomatologije Kantona Sarajevo je na prvoj redovnoj Skupštini održanoj 21.09.2017.godine donio odluku o promjeni člana 35. tačka 7. Statuta SDMIS koji sada glasi: donosi odluku o visini članarine koja iznosi 0,5% na neto plaću, što je zakonski minimum.

Predsjednik Sindikata doktora medicine i stomatologije Kantona Sarajevo Izet Hočko je podnio izvještaj o članstvu, finansijski izvještaj i o aktivnostima Sindikata.

Predsjednik SSSDMISFBIH Rijad Rifat Zaid je govorio o pregovorima za KU za doktore .Na istoj sjednici je ovjeren mandat članovima UO i delegatima za Skupštinu SDMISKS.

Cijeli dokument: IZVJEŠTAJ SA PRVE REDOVNE SKUPŠTINE SINDIKATA
© 2017. SINDIKAT DOKTORA MEDICINE I STOMATOLOGIJE KANTONA SARAJEVO