Sindikat doktora medicine i stomatologije Kantona Sarajevo je na prvoj redovnoj Skupštini održanoj 21.09.2017.godine donio odluku o promjeni člana 35. tačka 7. Statuta SDMIS koji sada glasi: donosi odluku o visini članarine koja iznosi 0,5% na neto plaću, što je zakonski minimum.

Predsjednik Sindikata doktora medicine i stomatologije Kantona Sarajevo Izet Hočko je podnio izvještaj o članstvu, finansijski izvještaj i o aktivnostima Sindikata.

Predsjednik SSSDMISFBIH Rijad Rifat Zaid je govorio o pregovorima za KU za doktore .Na istoj sjednici je ovjeren mandat članovima UO i delegatima za Skupštinu SDMISKS.

ČLANOVI UPRAVOG ODBORA

 1. Izet Hočko, predsjednik
 2. Hasan Tanović, zamjenik predsjednika
 3. Edina Hadžić
 4. Aleksandra Đuran
 5. Emira Tanović
 6. Amela Lačević
 7. Nermin Mahmutović
 8. Jadranka Ferenc
 9. Admir Muratagić
 10. Zdravko Margeta
 11. Behka Durak

DELEGATI ZA SKUPŠTINU SDMISKS:

DELEGATI IZ JUDZKS

 1. Ranka Kovač
 2. AmelaBehmen-Vinčević
 3. Lutvo Sporišević,zamjena
 4. Jasna Bašić
 5. Amela Brčkalija
 6. Belkisa Višegrađanin,zamjena
 7. Rasema Šehović
 8. Aida Tokić
 9. Elvana Sobo,zamjena
 10. Neira Šeta
 11. Neda Ferizović
 12. Azra Đevlan,zamjena
 13. Enisa Mulalić
 14. Aldijana Proha
 15. Zumreta Muratbegović,zamjena
 16. Samra Zuban –Koračić
 17. Satka Salihbegović
 18. Sadija Gegić
 19. Senada Smailbegović
 20. Elvira Salkić
 21. Adisa Hozić-Čamdžić
 22. Amra Mehmedagić

DELEGATI IZ KCUS

 1. Arijana Horman-Leventa
 2. Semin Bećirbegović
 3. Amela Djuherić-Kuskunović
 4. Salko Pašović
 5. Emir Milišić
 6. Sanela Rosić-Ramić
 7. Velida Mulabdić
 8. Emir Kurtalić
 9. Kamenko Šutalo
 10. Kemal Grbić
 11. Jasna Zukić

DELEGATI IZ OPĆE BOLNICE „Prim.dr Abdulah Nakaš“

 1. Denis Mačkić
 2. Elma Vukotić
 3. Mirela Aganović-Đugum
 4. Bilal Imširović
 5. Anesa Čengić

DELEGATI IZ ZAVODA

 1. Faruk Brdarić
 2. Omer Ćemalović
 3. Seniha Čelik

DELEGATI IZ ZZHMP

 1. Edvin Tihić

Donijeta je odluka o štrajku,Skupština zadužuje UO, nakon što SSSDMISFBIH, proglasi štrajk,da donese odluku o modalitetu i datumu početka štrajka.

Jednoglasno je usvojena odluka o podršci kolegama na KCUS koji rade pod velikim pritiskom.

Sindikat doktora medicine i stomatologije Kantona Sarajevo  će dana,21.09.2017.godine u 20:30h u Hotelu Hills održati prvu redovnu Skupštinu Sindikata.

Dnevni red Skupštine :

1. Finansijski izvještaj SDMISKS i izvještaj o članstvu

2. Izvještaj o aktivnostima Sindikata

3. KU ZE-DO Kantona

4. Izmjena člana 35 Statuta SDMIS KS

5. Odluka o štrajku

6. Usvajanje Poslovnika o radu rukovodećih organa sindikata

7. Razno

SINDIKAT DOKTORA MEDICINE I STOMATOLOGIJE KANTONA SARAJEVO

Sarajevo,Vrazova 11

Tel/fax 033420-904;e-mail:sindikatdmis.ks@gmail.com;www.sindikat-dmis-ks.ba

Transakcijski račun:Unicredit Bank 3387302207516395 ID: 4202311900001

                                                                 P o z i v

Delegatima Sindikata doktora medicine i stomatologije Kantona Sarajevo za prvu redovnu sjednicu Skupštine Sindikata doktora medicine i stomatologije Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak 21.09.2017. godine u 20:30h u Hotelu Hills, Ilidža.

 

Predsjednik Sindikata DMISKS

Prim. dr Izet Hočko

Sarajevo, 14.09.2017.god.


© 2017. SINDIKAT DOKTORA MEDICINE I STOMATOLOGIJE KANTONA SARAJEVO