SDMiSKS

Dobrodošli na zvaničnu web prezentaciju
SINDIKATA DOKTORA MEDICINE I STOMATOLOGIJE
KANTONA SARAJEVO

Na osnovu člana 12. Zakona o uruženjima i fondacijama (Sl.novine F BiH br. 45/02) Osnivačka skupština Sindikata doktora medicine i stomatologije Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj 07.11.2016. godine u Sarajevu, donosi Odluku o osnivanju udruženja Sindikat doktora medicine i stomatologije Kantona Sarajevo.

NAZIV UDRUŽENJA:
Sindikat doktora medicine i stomatologije Kantona Sarajevo
SKRAĆENI NAZIV: SDMiSKS
SJEDIŠTE UDRUŽENJA: JUDZKS Vrazova 11, 71000 Sarajevo

PREDSJEDNIK: Prim. Dr Izet Hočko
ZAMJENIK: Dr Hasan Tanović
PREDSJEDNIK SKUPŠTINE: Dr Amir Čehajić

Osnovni programski ciljevi Sindikat doktora medicine i stomatologije Kantona Sarajevo:

 • – Zaštita i napredovanje esnafa doktora medicine i stomatologije.
 • – Ostvarivanje Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine utvrđenog položaja uposlenika doktora medicine i stomatologije.
 • – Usklađivanje interesa uposlenika doktora medicine i stomatologije u zdravstvu sa opštim društvenim interesima.
 • – Razvoj demokratskih procesa i partnerskih odnosa sa poslodavcem.
 • – Zaštitu prava doktora medicine i stomatologije na radnom mjestu i u vezi sa zapošljavanjem.
 • – Zaštita interesa i prava članova Sindikata u vezi sa radnopravnim,socijalnim, materijalnim i duštvenim položajem svojih članova.
 • – Obezbjedjenje socijalne sigurnosti i razvijanje životnog standarda članova Sindikata.
 • – Utvrđivanje realne cijene rada i obezbjeđivanje ostvarivanja svih drugih prava za sve kategorije zaposlenih članova Sindikata.
 • – Sklapanje i ostvarivanje kolektivnih ugovora.
 • – Zalaganje za poboljšanje i jedinstveno demokratsko uređenje radnog i socijalnog prava.
 • – Ostvarivanje solidarnosti i pružanje materijalne pomoći članovima.
 • – Ostvarivanje saradnje sa ostalim Sindikatima u Bosni i Hercegovini i inostranstvu, uključujući povezivanje i udruživanje s njima, u skladu sa zakonom i aktima Skupštine.
 • – Osiguranje pretpostavki za slobodno sindikalno djelovanje.
 • – Stvaranje uslova za stalno obrazovanje i edukaciju članova sindikata, za realizaciju programskih ciljeva Sindikata.

Podružnice Sindikata doktora medicine i stomatologije Kantona Sarajevo:

OPĆA BOLNICA “Prim.Dr A. NAKAŠ”
Predsjednik:  Dr Nermin Mahmutović
Zamjenik: Dr Esad Bečiragić
Predsjednik Skupštine: Emir Baraković

HMP
Predsjednik: Dr Behka Durak
Zamjenik:  Dr Edvin Tihić
Predsjednik Skupštine: Adem Zalihić

KCUS
Predsjednik: Dr Hasan Tanović
Zamjenik: Dr Aleksandra Đuran
Preds. Skupštine: Dr Nedžad Firdus

ČLANOVI UO

1. Prim.dr Izet Hočko,predsjednik
2. Dr Hasan Tanović,zamjenik
3. Dr Edina Hadžić
4. Dr Vildana Vilić-Hasanović
5. Dr Nermin Mahmutović
6. Dr Behka Durak
7. Dr Jadranka Ferenc
8. Dr Admir Muratagić
9. Dr Zdravko Margeta
10. Dr. Amra Tanović-Lokmić
11. Dr Emira Tanović – Mikulec

NADZORNI ODBOR

1. Dr Esad Bećirović, predsjednik
2. Dr Neira Šeta, zamjenik
3. Dr Faruk Bradarić
4. Dr Nedžad Firduz
5. Dr Mia Hodžić

STATUTARNA KOMISIJ
A

1. Dr Srebrenka Bise
2 .Dr Edina Hadžić
3. Dr Feris Bešić
4. Dr Amela Mornjaković
5. Dr Vildana Vilić – Hasanović

© 2017. SINDIKAT DOKTORA MEDICINE I STOMATOLOGIJE KANTONA SARAJEVO